Szcze pionka gorsza od choroby

Cena życia i śmierci

Pięć miesięcy po tym, jak prezes firmy ubezpieczeniowej One America powiedział, że w trzecim kwartale 2021 r. liczba zgonów wśród pracujących osób w wieku 18-64 lata wzrosła o 40%, pragnę donieść, że znacznie większa firma ubezpieczeniowa na życie, Lincoln National, zgłosiła 163% wzrost świadczeń pośmiertnych wypłacanych w ramach grupowych polis na życie w 2021 roku.

Tak wynika z rocznych oświadczeń składanych w stanowych departamentach ubezpieczeniowych, które zostały dostarczone wyłącznie do Crossroads Report w odpowiedzi na prośby o publiczne rejestry.

Raporty pokazują bardziej ekstremalną sytuację niż 40% wzrost liczby zgonów w trzecim kwartale 2021 r., o którym wspomniał pod koniec grudnia dyrektor generalny One America Scott Davison – wzrost, który, jak powiedział, dotyczy całej branży, a zawarte w nim liczby, określane są jako: „niesłychane”, „ogromne” i najwyższe wskaźniki śmiertelności, jakie kiedykolwiek zaobserwowano w historii branży ubezpieczeń na życie.

Roczne sprawozdania dla Lincoln National Life Insurance Company pokazują, że firma wypłaciła z tytułu śmierci w ramach grupowych ubezpieczeń na życie, świadczenie z tytuł…u śmierci o wartości nieco ponad 500 milionów dolarów w 2019 roku, około 548 milionów dolarów w 2020 roku i aż 1,4 miliarda dolarów w 2021 roku.

Od 2019 r., ostatniego normalnego roku przed pandemią, do 2020 r., roku wirusa Covid-19,  wzrost grupowych świadczeń z tytułu śmierci wynosił 9 procent. Jednak w 2021 r., w którym wprowadzono szczepionki, świadczenia z tytułu śmierci grupowej wzrosły o prawie 164% w porównaniu z 2020 r.

Oto dokładne liczby grupowych zasiłków pośmiertnych zaczerpnięte z rocznych oświadczeń Lincoln National za trzy lata:

2019: 500 888 808 $

2020: 547 940 260 $

2021: 1 445 350 949 USD

Poniżej znajdują się kluczowe liczby dla roku 2021, pokazane w rocznym oświadczeniu firmy złożonym w Departamencie Ubezpieczeń i Usług Finansowych stanu Michigan. Są to dane krajowe, a nie specyficzne dla stanu:

2.

Lincoln National jest – zdaniem Bank Rate – piątą co do wielkości firmą ubezpieczeniową na życie w Stanach Zjednoczonych według BankRate, po New York Life, Northwestern Mutual, MetLife i Prudential. Firma ta została założona w Fort Wayne w stanie Indiana w 1905 roku, po uzyskaniu zgody syna Abrahama Lincolna, Roberta Todda Lincolna, na używanie w reklamach nazwiska i wizerunku jego ojca. Obecnie ma siedzibę w Radnor w Pensylwanii.

Sprawozdania roczne składane do stanów nie pokazują liczby roszczeń — tylko łączną kwotę wypłaconych roszczeń w dolarach.

Polisy grupowego ubezpieczenia na życie w większości przypadków obejmują osoby dorosłe w wieku produkcyjnym w wieku 18-64 lata, których pracodawca uwzględnia ubezpieczenie na życie jako świadczenie pracownicze.

Liczby zgonów, jaką reprezentuje ten wzrost o 164% nie można określić na podstawie danych o kwotach wypłat świadczeń, jednakże według Towarzystwa Zarządzania Zasobami Wiadomo jednak że średnie pracowite świadczenie z tytułu śmierci w przypadku grupowego ubezpieczenia na życie zapewnianego przez pracodawcę wynosi ekwiwalent rocznego wynagrodzenia. Jeśli średnia roczna pensja osób objętych grupowymi polisami na życie w Stanach Zjednoczonych wynosi 70 000 USD, może to oznaczać 20 647 zgonów pracujących dorosłych, objętych tylko przez tę jedną firmę ubezpieczeniową. Odpowiada to, co najmniej, 10 000 zgonom więcej niż w normalnym roku tylko dla tej jednej firmy.

W załączonych poniżej zestawieniach za trzy ostatnie lata widać też znaczny wzrost zwykłych świadczeń pośmiertnych – tych nie wypłacanych w ramach polis grupowych, ale w ramach indywidualnych polis na życie. I tak, w 2019 r., roku bazowym, liczba ta wyniosła 3,7 miliarda dolarów. W 2020 roku, w roku pandemii Covid-19, wzrosła do 4 miliardów dolarów, ale w 2021 roku, w którym szczepionkę podano prawie 260 milionom Amerykanów, wzrosła aż do 5,3 miliarda dolarów.

Z oświadczeń wynika, że ​​łączna kwota, jaką Lincoln National wypłacił na wszystkie bezpośrednie roszczenia i świadczenia w 2021 r., wyniosła ponad 28 mld USD, o 6 mld USD więcej niż w 2020 r., kiedy wypłacił łącznie 22 mld USD, czyli mniej niż 23 mld USD. wypłacono w 2019 r., roku bazowym.

Wzrost wydatków o 6 miliardów dolarów to kwota, którą niewiele firm mogłoby wchłonąć, ale Lincoln National pracuje właśnie nad tym – poprzez zwiększenie sprzedaży nowych polis ubezpieczeniowych.

W komunikacie prasowym dołączonym do raportu rocznego oraz w komunikacie prasowym ogłaszającym wyniki za pierwszy kwartał 2022 roku, w którym firma ogłasza stratę na swojej działalności w wysokości 41 mln USD. W pierwszym kwartale 2022 r. I to pomimo iż składki wzrosły o 4 proc.

Co ciekawe, w komunikacie prasowym towarzyszącym wynikom za pierwszy kwartał 2022 r. Lincoln National przypisuje stratę w wysokości 41 mln USD „zachorowalności niezwiązanej z pandemią” i „nietypowym korektom roszczeń”.

„Zmiana ta była spowodowana zachorowalnością niezwiązaną z pandemią, w tym z nietypowymi korektami roszczeń i mniej korzystnymi zwrotami w alternatywnym portfelu inwestycyjnym firmy.”

Wzrosła nie tylko śmierć ludzi w wieku produkcyjnym, wyższe są także krótko- i długoterminowe roszczenia z tytułu niezdolności do pracy.

Roczne sprawozdania dla innych towarzystw ubezpieczeniowych są w opracowywaniu i przeglądane. Jak dotąd Lincoln National wykazuje największy wzrost świadczeń z tytułu śmierci wypłacanych w 2021 r., chociaż Prudential i Northwestern Mutual również wykazują znaczny wzrost; wzrost ten jest większy w 2021 r. niż w 2020 r., co wskazuje, że lekarstwo było gorsze niż choroba – znacznie gorsze.

Cena akcji Lincoln National spadła z około 70 dolarów za akcję 3 stycznia do 46 dolarów za akcję w pierwszym tygodniu września, kilka miesięcy temu doszło do zmiany dyrektora generalnego. Nie wydaje się, aby ta nagła zmiana mogła uspokoić głównych akcjonariuszy, którzy nie mają pojęcia, co się naprawdę dzieje i mogą myśleć, że świeża twarz i świeże pomysły mogą to zmienić.

Dlatego właśnie publikujemy dane mające pokazać prawdziwą przyczynę oszałamiającego wzrostu śmierci i innych wskaźników.

P.S. Ze względu na to, że podane informacje są wysoce wrażliwe, a często też cenzurowane, dołączmy oryginał artykułu, który powyżej relacjonowaliśmy.

Five months after breaking the story of the CEO of One America insurance company saying deaths among working people ages 18-64 were up 40% in the third quarter of 2021, I can report that a much larger life insurance company, Lincoln National, reported a 163% increase in death benefits paid out under its group life insurance policies in 2021.

This is according to the annual statements filed with state insurance departments — statements that were provided exclusively to Crossroads Report in response to public records requests.

The reports show a more extreme situation than the 40% increase in deaths in the third quarter of 2021 that was cited in late December by One America CEO Scott Davison — an increase that he said was industry-wide and that he described at the time as “unheard of” and “huge, huge numbers” and the highest death rates that have ever been seen in the history of the life insurance business.

The annual statements for Lincoln National Life Insurance Company show that the company paid out in death benefits under group life insurance polices a little over $500 million in 2019, about $548 million in 2020, and a stunning $1.4 billion in 2021.

From 2019, the last normal year before the pandemic, to 2020, the year of the Covid-19 virus, there was an increase in group death benefits paid out of only 9 percent. But group death benefits in 2021, the year the vaccine was introduced, increased almost 164 percent over 2020.

Here are the precise numbers for Group Death Benefits taken from Lincoln National’s annual statements for the three years:

2019: $500,888,808

2020: $547,940,260

2021: $1,445,350,949

Here are the key numbers for 2021, below, shown on the company’s annual statement that was filed with the Michigan Department of Insurance and Financial Services. These are national numbers, not state-specific:

Lincoln National is the fifth-largest life insurance company in the United States, according to BankRate, after New York Life, Northwestern Mutual, MetLife and Prudential.

The company was founded in Fort Wayne, Indiana in 1905, getting the OK from Abraham Lincoln’s son, Robert Todd Lincoln, to use his father’s name and likeness in its advertising.

It’s now based in Radnor, Pennsylvania.

The annual statements filed with the states do not show the number of claims — only the total dollar amount of claims paid.

Group life insurance policies, in most cases, cover working-age adults ages 18-64 whose employer includes life insurance as an employee benefit.

How many deaths are represented by the 163% increase? It is not possible to determine by the dollar figures on the statements.

But the average death benefit for employer-provided group life insurance, according to the Society for Human Resource Management, is one year’s salary.

If the average annual salary of people covered by group life insurance policies in the United States is $70,000, this may represent 20,647 deaths of working adults, covered by just this one insurance company. This would represent at least 10,000 more deaths than in a normal year for just this one company.

The statements for the three years also show a sizable increase in ordinary death benefits — those not paid out under group policies, but under individual life insurance policies.

In 2019, the baseline year, that number was $3.7 billion. In 2020, the year of the Covid-19 pandemic, it went up to $4 billion, but in 2021, the year in which the vaccine was administered to almost 260 million Americans, it went up to $5.3 billion.

The statements show that the total amount that Lincoln National paid out for all direct claims and benefits in 2021 was more than $28 billion, $6 billion more than in 2020, when it paid out a total of $22 billion, which was less than the $23 billion it paid out in 2019, the baseline year.

$6 billion increase in expenses is something few companies could absorb, but Lincoln National has been working to do just that — by increasing sales of new insurance polices.

In the press release accompanying its annual report, and in its press release announcing the first quarter 2022 results — in which the company announces a $41 million loss in its Group Protection business — it trumpets an increase in sales. For first quarter 2022 that increase was 42 percent. The company also mentions that premiums have gone up 4 percent.

Interestingly, in the press release accompanying the first-quarter 2022 results, Lincoln National attributes the $41 operating million loss to “non-pandemic-related morbidity” and “unusual claims adjustments.”

“This change was driven by non-pandemic-related morbidity [emphasis added], including unusual claims adjustments [emphasis added], and less favorable returns within the company’s alternative investment portfolio.”

Morbidity, of course, means disease. A lot of people are sick.

This matches what I was told by OneAmerica in January in emails following the publication of my story in The Center Square — that it was not only deaths of working-age people that shot up to unheard-of levels in 2021, but also short- and long-term disability claims.

Annual statements for other insurance companies are still being compiled and reviewed. So far, Lincoln National shows the sharpest increases in death benefits paid out in 2021, though Prudential and Northwestern Mutual also show significant increases — increases much larger in 2021 than in 2020, indicating that the cure was worse than the disease — much worse.

Lincoln National’s stock price fell from about $70 a share on January 3 to $50 a share this week, and last month, a new CEO was installed. It doesn’t appear to be a sudden change, but could have been timed to assuage major shareholders who have no idea what’s really happening and may think that a fresh face and fresh ideas can turn this around. Could I suggest instead an honest and thorough assessment of what’s really driving these stunning numbers?

Crossroads Report is a reader-supported publication. To receive new posts and support my work, consider becoming a free or paid subscriber.

Początek formularza

Subscribe

 

Dół formularza

NOTE: If your name is Charlie Kirk or if you work for Turning Point USA, this is NOT YOUR STORY. YOU DID NOT REPORT THIS STORY. YOU CANNOT TAKE CREDIT FOR THIS STORY because THAT WOULD BE THEFT. DO NOT mention this story anywhere without crediting the author and publication above and do not say or insinuate that you “found” this story or “discovered” this information on your own. You did not. Also, please remit payment to me for theft of the One America story, which was published by The Center Square on Jan. 1, 2022. I’m charging you $5,000 for your theft of the story, which ‘earned’ you an appearance on ‘Tucker Carlson Tonight’ and allowed you to pass yourself off as a journalist, though you are not a journalist.

 

Opracowane na podstawie artykułu z CrossRoad Reports, opublikowanego w końcu czerwca 2022

Autor: Margaret Menge

milionerstwo.pl

Tags: Covid - 19, CrossRoads Report, Lincoln National Life, śmiertelność, ubezpieczenie grupowe, ubezpieczenie na życie

Related Posts

Previous Post Next Post

Comments

  • Fabian
  • 8 września 2022
  Odpowiedz

  Witam,
  przeczytałem część wpisu w j. polskim i muszę przyznać, że brakuje mi tu wyraźnego związku pomiędzy szczepionką a wzrostem śmiertelności.
  Jedyne co pokazują liczby to wzrost śmiertelności, co w trakcie trwania pandemii chyba nie jest rzeczą dziwną.
  Czy nie powinno być tu więcej informacji potwierdzających tą tezę? Bo równie dobrze można by wysnuć tezę wręcz odwrotną, a mianowicie „..dzięki nie zaszczepieniu się 100% ludzi pracujących z przedziału 18-64 lata wzrosła drastycznie ilość wypłacanych świadczeń z powodu śmierci..”
  Pozdrawiam

  • Maciej
  • 12 września 2022
  Odpowiedz

  „Przeleciałem” artykuł. Cóż mogę powiedzieć? Istnieje zasadnicza różnica pomiędzy związkiem przyczynowo-skutkowym, a „asocjacją”. Przykładowo: „ludzie biorący udział w koncertach żyją dłużej” (ostatnio spotkałem coś takiego- „kurka, pomyślałem sobie, ja byłem w życiu raz na koncercie (nie mówię o filharmonii). Jakie wnioski płyną z takiego badania? (oczywiście „retrospektywnego”, czyli o najmniejszej sile). Żadne. To jest asocjacja. Dla mnie wniosek płynie taki, że wyluzowani, zainteresowani muzyką (a nie polityką ups!) żyją dłużej, a właśnie oni chodzą częściej na koncerty. To jest przykład asocjacji. Powyższy artykuł i dane zawarte, nie niosą żadnej, ale to żadnej wiarygodnej informacji dotyczącej długości życia populacji zaszczepionej. Nic.! Ani jednego punktu zaczepienia. Jedyną prawdą statystyczną są wskaźniki urodzeń i zgonów. Co do powyższego artykułu- Czy jest tam coś o śmiertelności populacji zaszczepionej vs nieszczepionej? Nie widzę. Dlaczego zatem tytuł „szczepionka gorsza od choroby”? Może coś przeoczyłem?
  Czyżby chodziło o ten fragment- „W 2020 roku, w roku pandemii Covid-19, wzrosła do 4 miliardów dolarów, ale w 2021 roku, w którym szczepionkę podano prawie 260 milionom Amerykanów, wzrosła aż do 5,3 miliarda dolarów”. I co? A może to kryzys? Samobójstwa? Albo, ……. po prostu wzrosła liczba ubezpieczonych?!! Nie znam realiów USA i sposobu ubezpieczeń, ale 5 co do wielkości firma ubezpieczeniowa to nie to samo co zagregowane dane ze wszystkich firm. To raz. Jest inflacja? O czymże świadczą kwoty?! O niczym. Może w porównywanych okresach było mniej zgonów, ale kwoty ubezpieczeń wyższe? Jak powiedziałem, jedyne prawdziwe dane to urodzenia i zgony „total”.
  Zapraszam do merytorycznej dyskusji

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

0 shares